Tag: โสดาปัตติผล

ชวนอ่าน: ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา

ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา คฤหบดีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี...

Read More

ชวนอ่าน: นางยักษิณี เหตุที่รักธรรมมากกว่ารักลูกและสามี

ครั้งหนึ่งเวลาพลบค่ำ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยเรื่องพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน…

Read More

ชวนอ่าน: อนาถบิณฑิกเศรษฐี กุศโลบายจ้างลูกชายไปฟังธรรม

ท่านสุทัตตเศรษฐีหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถี เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งที่เดินทางไปกรุงราชคฤห์ ได้บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน กลับถึงกรุงสาวัตถีแล้วสละทรัพย์มากถึง ๕๔ โกฏิ สร้างอารามถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ คือซื้อที่ดินจากเจ้าชายเชต ๑๘ โกฏิ และเฉลิมฉลองอารามอีก ๑๘ โกฏิ เสร็จแล้วตั้งชื่อว่า “เชตวัน” เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าชายเชตผู้ทรงบริจาคที่ดินตรงซุ้มประตูให้…

Read More

ชวนอ่าน: กีสาโคตมี

โคตมี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี คนทั่วไปมักเรียกเธอว่า กีสาโคตมี เพราะเธอมีรูปร่างผอมบาง เมื่อเจริญวัยขึ้น นางได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี และได้ให้กำเนิดบุตรชาย แต่ความปลาบปลื้มยินดีในบุตรมีอยู่มิได้นาน ความเป็นอนิจจังก็บังเกิด เมื่อลูกชายของนางที่กำลังน่ารักน่าชัง เกิดป่วยตายลง…

Read More

ชวนอ่าน: มรณสติ (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

“สัตว์โลกเป็นเหมือนคนตาบอด
ในโลกนี้ น้อยคนนักจักเห็นแจ้ง
น้อยคนนักจักไปสวรค์
เหมือนนกพ้นจากข่ายของนายพราน ฉันนั้น”

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต