Tag: โสดาบัน

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

คลายปม: ถ้าชีวิตปัจจุบันมีพร้อมทุกอย่างแล้ว ควรตั้งเป้าหมายชีวิตที่เหลืออย่างไร

ก็ให้เจริญด้วยศีล ด้วยสมาธิ สติ ปัญญา ให้ดียิ่งขึ้นไป แล้วสร้างประโยชน์ตนให้ถึงพร้อม ประโยชน์ตนก็อย่างหนึ่ง ประโยชน์ครอบครัว ประโยชน์คนอื่น ประโยชน์ชุมชน ประโยชน์สังคม…

Read More

ชวนอ่าน: นางยักษิณี เหตุที่รักธรรมมากกว่ารักลูกและสามี

ครั้งหนึ่งเวลาพลบค่ำ พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน กรุงสาวัตถี ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยเรื่องพระนิพพานและข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน…

Read More

นางโรหิณี เป็นกัลยาณมิตรนำบิดาให้ถึงที่พึ่งอันประเสริฐ

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กรุงเวสาลี นางได้ข่าวแล้วไปเข้าเฝ้าฟังธรรมในพระวิหาร บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน กลับมาบ้านก็พูดถึงแต่ความดีของพระสมณะ และความน่าเลื่อมใสของพระสมณะให้บิดาให้ยินบ่อยๆ…

Read More

ชวนอ่าน: อนาถบิณฑิกเศรษฐี กุศโลบายจ้างลูกชายไปฟังธรรม

ท่านสุทัตตเศรษฐีหรืออนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นชาวสาวัตถี เข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งที่เดินทางไปกรุงราชคฤห์ ได้บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน กลับถึงกรุงสาวัตถีแล้วสละทรัพย์มากถึง ๕๔ โกฏิ สร้างอารามถวายพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ คือซื้อที่ดินจากเจ้าชายเชต ๑๘ โกฏิ และเฉลิมฉลองอารามอีก ๑๘ โกฏิ เสร็จแล้วตั้งชื่อว่า “เชตวัน” เพื่อให้เกียรติแก่เจ้าชายเชตผู้ทรงบริจาคที่ดินตรงซุ้มประตูให้…

Read More

ชวนอ่าน: กีสาโคตมี

โคตมี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี คนทั่วไปมักเรียกเธอว่า กีสาโคตมี เพราะเธอมีรูปร่างผอมบาง เมื่อเจริญวัยขึ้น นางได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐีในเมืองสาวัตถี และได้ให้กำเนิดบุตรชาย แต่ความปลาบปลื้มยินดีในบุตรมีอยู่มิได้นาน ความเป็นอนิจจังก็บังเกิด เมื่อลูกชายของนางที่กำลังน่ารักน่าชัง เกิดป่วยตายลง…

Read More

คลายปม: การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้านั้น การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา จะได้หรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อนี่แยกออกต่างหาก อันนี้จะเห็นในวินัยสงฆ์ มุสาวาทา พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด ๓ ข้อนี้ปรับอาบัติ ปาจิตตีย์ ส่วนเพ้อเจ้อ ปรับอาบัติ ทุกกฏ ทุพภาสิต โดยทั่วไปถือว่าสิ่งที่…

Read More

ชวนอ่าน: สุมนา (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

สุมนา เป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางได้รับโอกาสได้จัดภัตตาหารถวายแด่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ และได้ฟังธรรมเป็นประจำ จนในที่สุดนางได้บรรลุพระสกทาคามิผล

แต่ต่อมาไม่นาน นางเกิดล้มป่วยลง มีอาการทรุดลงทุกขณะ จึงให้คนไปตามบิดา…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต