Tag: โรค

ชวนอ่าน: เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำนักปี ๒๕๓๖ เราอาศัยครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของโยมฮุ้นนี่ เขาอุปัฏฐากดูแลเรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป …

Read More

พระพุทธบิดา

มื่อครั้ง พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์ เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาตินั้น

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง มหาเวสสันดรชาดก ในกาลจบพระธรรมเทศนา พระพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติต่างชื่นชมยินดี แล้วพากันกราบทูลลากลับพระราชนิเวศน์ของตนๆ ไม่มีแม้สักพระองค์เดียวที่คิดจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุสงฆ์…

Read More

คลายปม: ขณะนี้ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยอยู่ และท่านจะหงุดหงิดกับความหวังดีที่เราเสนออยู่เสมอ ทำให้บางครั้งเกิดความเบื่อที่จะดูแลอย่างดี

ส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาในทางที่จะทำให้มีกำลังใจมากขึ้น อย่างเช่นเราตั้งใจระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อที่มีต่อเรา ตั้งแต่เราเกิดมา คิดให้ละเอียดรอบคอบ และจดไว้เป็นข้อๆ แล้ว…

Read More

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

Read More

ชวนอ่าน: ป่วยนั่นแหละดี

ธรรมดาการป่วยไข้นั้นต้องมีด้วยกันทุกคน การป่วยไข้ชนิดทำงานได้ ไม่เรียกว่าเป็นการป่วย เรียกว่าเป็นเวลาปกติของมนุษย์ แต่ที่จริงแล้ว ก็เป็นการป่วยอยู่ในตัวเหมือนกัน แต่คนธรรมดาไม่รู้เรื่อง…

Read More

ชวนอ่าน: กายนี้ดั่งท่อนไม้ (หนังสือพ้นทุกข์)

กายนี้ดั่งท่อนไม้ ณ กุฏิกลางป่า พระอาพาธรูปหนึ่งนอนซมอยู่ ไม่มีคนดูแล จนกระทั่งวันหนึ่ง “ติสสะ”...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต