Tag: แผ่เมตตา

ชวนคิด: แผ่เมตตาความปรารถนาดี (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น เข้าใจว่าคนนั้น หรือบุคคลอื่นจะรู้สึก ต้องรู้สึกว่า…

Read More

คลายปม: ขณะนี้ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยอยู่ และท่านจะหงุดหงิดกับความหวังดีที่เราเสนออยู่เสมอ ทำให้บางครั้งเกิดความเบื่อที่จะดูแลอย่างดี

ส่วนหนึ่งก็ต้องฝึกคิดฝึกพิจารณาในทางที่จะทำให้มีกำลังใจมากขึ้น อย่างเช่นเราตั้งใจระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อที่มีต่อเรา ตั้งแต่เราเกิดมา คิดให้ละเอียดรอบคอบ และจดไว้เป็นข้อๆ แล้ว…

Read More

คลายปม: นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำผิดศีลข้อต่างๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก… (พระอาจารย์ชยสาโร)

นั่งสมาธิบางครั้งจะนึกถึงการทำผิดศีลข้อต่างๆ ในอดีตตั้งแต่สมัยเด็ก แม้ปัจจุบันจะรักษาศีลห้าบริสุทธิ์ แต่เมื่อนึกถึงบาปกรรมที่เคยทำ จิตใจมีความเศร้าหมอง ทุกวันนี้พยายามสร้างแต่กรรมดี อุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสมอ แต่พอใจ…

Read More

คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต