Tag: อารมณ์

คลายปม: เราขออโหสิกรรมในความประพฤติที่ไม่ดีงามต่อพ่อแม่ และพ่อแม่ได้อโหสิให้เราแล้ว แต่จิตของเรายังมีอกุศล คือยังโกรธตนเองอยู่ ยังปล่อยวางไม่ได้ จะมีทางที่จะช่วยอย่างไร

คำถามที่ ๓๑ การที่เราขออโหสิกรรมในความประพฤติที่ไม่ดีงามต่อพ่อแม่ และพ่อแม่ได้อโหสิให้เราแล้ว...

Read More

คลายปม: ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ คิดทำร้ายผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำ คิดชอบในสิ่งที่เจ้าของหวง ถือว่าผิดศีลหรือไม่

คำถามที่ ๑๘ ขอถามเรื่องศีล ๕ ว่าการที่เรารักษาศีลด้วยกาย วาจา แต่ใจคิดไม่ค่อยดี อาทิ...

Read More

ชวนอ่าน: อารมณ์ (หนังสือพ้นทุกข์)

ครั้งหนึ่ง พระนันทิยะ แสดงธรรมแก่พระองคุลีมาลดังนี้ว่า
“ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสั่งสอนให้ปล่อยวางทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และท่ามกลาง มิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน

Read More

ชวนคิด: การพิจารณา (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

… อยากจะแนะข้อคิดอันหนึ่ง ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณา การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์ บังเกิดความประมาทขึ้น…

Read More

คลายปม: โบราณสอนว่าถ้าลูกเถียงคำสอนพ่อแม่จะเป็นบาป แต่ถ้าลูกเถียงด้วยเหตุผล และพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นบาปหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ข้อที่หนึ่ง ต้องดูเจตนาของตัวเอง ข้อสอง ถึงแม้ว่าเรามีเหตุผล บางทีเรายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังนึกไม่ถึง คิดไม่ทัน อาจจะมีความรู้บางอย่างที่เรายังไม่มีก็ได้ บางทีเหตุผลของเราอยู่ในกรอบที่แคบก็ได้ นั่นคือว่าเราก็ถือหลักเสมอว่า “เราอาจจะผิดก็ได้ๆ”…

Read More

คลายปม: มีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควร คือแต่งงาน ถือว่าผิดศีลข้อสามหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องศีลข้อสาม สังเกตว่าไม่ระบุอะไรมาก การแต่งงานเป็นเรื่องสมมติมากกว่า เป็นข้อตกลงเป็นประเพณีวัฒนธรรม อย่างเช่น ในเมืองไทย ในอดีตเรื่องการแต่งงานก็ไม่ได้เอาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมาก ในระยะหลังคบค้ากับทางตะวันตก ซึ่งให้ความสำคัญกับงานพิธีกรรม ทางเมืองไทยก็มีแนวโน้มเปลี่ยนตาม การจะเอาการแต่งงานเป็นหลักหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเหมือนกัน

หลักการสำคัญในศีลข้อสาม คือ…

Read More

ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า

อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้…

Read More

ชวนคิด: เปิดใจรับ (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่มีบุญนั้น บุญย่อมคอยจ้องที่จะเข้าช่วยอยู่แล้ว เพียงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย คือเปิดใจรับนั่นเอง การเปิดใจรับก็คือเปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสีย แม้ชั่วขณะหนึ่ง ด้วยสติที่กำหนดทำใจตามวิธีของพระพุทธเจ้า เมื่อบุญได้โอกาสพรั่งพรูเข้ามาถึงใจ…

Read More

ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต