Tag: อานิสงส์

ชวนอ่าน: จิตใจฟุ้งซ่านเนื่องจากการทำงานทางโลก บางทีไม่สามารถทำสมถกรรมฐานได้ จริงหรือไม่ครับ?

จริงๆ แล้ว การที่จิตใจฟุ้งซ่านสามารถทำสมถกรรมฐานได้ดี เพราะเราก็เริ่มทำสมถกรรมฐานจากการที่จิตใจฟุ้งซ่าน ครั้งแรกที่นั่งสมาธิภาวนา เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน ตอนน้ันเรียนอยู่ปี ๓ …

Read More

ชวนอ่าน: การสร้างถาวรวัตถุ ถ้าลูกศิษย์ได้สร้าง แม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำร่องไปใช่ไหมครับ?

เป็นเสบียงเป็นทานบารมี สละความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากใจเรา เป็นเสบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมีอัตตภาพร่างกาย มีธาตุขันธ์ เราก็ใช้…

Read More

หนังสือพ้นทุกข์: (อานิสงส์ในการ) ฟังธรรม

สมัยหนึ่ง พระผัคคุณะ อาพาธ เป็นไข้หนัก พระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผัคคุณะอาพาธ เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระผัคคุณะเถิด…

Read More

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

Read More

ชวนอ่าน: สุขสามเณร

สุขสามเณร เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร วันหนึ่ง พระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่า สุขสามเณรจะสิ้นอายุขัยในเวลาเย็น จึงบอกให้สามเณรกลับไปกราบลามารดาบิดา…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This