Tag: อนาคต

ชวนคิด: จุดมุ่งหมายของชีวิต – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คำว่า ชีวิต มิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วย…

Read More

ชวนอ่าน: คำสอนเรื่อง อดทน ใจสู้ – พระอาจารย์ชยสาโร

คุณธรรมในส่วนของจิตภาวนามี ๘ ข้อ หลายข้อจะตรงกับ สิ่งที่เรียกว่า “อีคิว” (Emotional Intelligence) อยู่หลายข้อ แต่ก่อนคนให้ความสำคัญกับ I.Q. มากไป ผลการวิจัยที่ทำมาหลายครั้ง….

Read More

ชวนคิด: ผลของกรรม (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร…

Read More

คลายปม: ควรใช้ธรรมะข้อใด อบรมสั่งสอนเด็กที่ชอบแข็งขัน ต้องชนะ ต้องทำให้ดีที่สุด กลัวว่าในอนาคตจะเครียดในการดำรงชีวิต และหาความสงบไม่ได้ (พระอาจารย์ชยสาโร)

เรื่องการเพียรพยายามให้ทำดีที่สุด ความมุ่งมั่นต่างๆ นั้น เราชวนให้มาใช้ภายใน ไม่ต้องไปแข่งขันกับคนอื่น เพราะว่าจะทำให้รู้สึกเครียดอย่างที่ว่า…

Read More

ชวนอ่าน: อารมณ์ (หนังสือพ้นทุกข์)

ครั้งหนึ่ง พระนันทิยะ แสดงธรรมแก่พระองคุลีมาลดังนี้ว่า
“ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสั่งสอนให้ปล่อยวางทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และท่ามกลาง มิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต