Tag: อธิษฐาน

ชวนอ่าน: เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำนักปี ๒๕๓๖ เราอาศัยครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของโยมฮุ้นนี่ เขาอุปัฏฐากดูแลเรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป …

Read More

ชวนอ่าน: กายนี้ดั่งท่อนไม้ (หนังสือพ้นทุกข์)

กายนี้ดั่งท่อนไม้ ณ กุฏิกลางป่า พระอาพาธรูปหนึ่งนอนซมอยู่ ไม่มีคนดูแล จนกระทั่งวันหนึ่ง “ติสสะ”...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต