Tag: สุจริต

สติ (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

…การฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวด จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคงความสุจริต เข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัว…

Read More

ชวนคิด: เมตตา (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ในภาษาทุกภาษาก็ต้องมีคำว่า เมตตา คือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มองคนอื่นในทางที่จะช่วยเหลือเขามากกว่าที่จะไปแย่งชิงเขา…

Read More

ธัมมเทพบุตร ธรรมแลปรากฏขึ้นก่อน ภายหลังอธรรมจึงเกิดขึ้น

ครั้งอดีตกาล… พระโพธิสัตว์เป็นเทวดาชื่อ ธัมมเทพบุตร ประดับด้วยเครื่องแต่งกายทิพย์อยู่ในวิมาน ครั้นถึงวันอุโบสถ (๘ ค่ำเป็นต้น) ก็ขึ้นนั่งอยู่บนรถ มีหมู่เทพธิดาแวดล้อมเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ ในโลกมนุษย์…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต