Tag: สาระ

ชวนคิด: ชนะ

โดยมากอุปสรรคต่างๆ เป็นเรื่องหยุมหยิมเล็กน้อยไม่มีสาระ แต่มักจะรับเข้ายึดถือเป็นอารมณ์กวนใจให้เดือดร้อนไปเอง จนถึงให้ทอดทิ้งความดี ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความฉลาด แต่เป็น…

Read More

ชวนคิด: สติ ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร

ความรู้สึกระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือเรียกสั้นๆ ว่า “สติ” นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะทำให้บุคคลหยุดคิดพิจารณาก่อนที่จะทำ จะพูด และแม้แต่จะคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า…

Read More

ชวนอ่าน: อุบาสกปังยุ่น (หนังสือ พ้นทุกข์)

อุบาสกปังยุ่น เกิดเมื่อปีพุทธศักราช ๑๒๘๓ ในช่วงสมัยราชวงศ์ถัง คราวนั้น อุบาสกปังยุ่นได้สละทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่ทั้งหมด ออกแจกจ่ายเป็นทานแก่มหาชน แล้วท่านและภรรยาพร้อมทั้งบุตรธิดาอีกสองคน ได้ไปสร้างอาศรมเล็กๆ…

Read More

ชวนคิด: การรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

… คุณสมบัติ หรือจะเรียกให้ตรงว่าคุณธรรม ที่ทุกคนควรจะตั้งไว้ประจำตัวประจำใจให้มั่นเสมอประการหนึ่ง ก็คือการรู้จักคิดพิจารณาให้จนกระจ่างชัด ไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องราว ปัญหา สถานการณ์ หรือแม้บุคคลใดๆ ก็ตาม ก็พยายามพิจารณาด้วยจิตใจที่มั่นคงเป็นกลาง…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต