Tag: สัมปชัญญะ

คลายปม: ทำอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง แต่รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย

ข้อหนึ่งคือยังมีนิวรณ์อยู่ ไม่ใช่ว่า รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดอย่างที่ว่า เพราะว่าถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจในทางที่พอดี มีความเพียรที่พอดี มีสติ ไม่ลืมลม มีความรู้ตัว อันนี้นานๆเข้าลมก็จะต้องแผ่วเบา …

Read More

คลายปม: การปฏิบัติแบบไหนจึงจะเกิดปัญญาและเป็นทางพ้นทุกข์ สำหรับผู้ที่ทำวิปัสสนาทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ทุกวันนี้ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหลากหลายเหลือเกิน การใช้ภาษาเทคนิคต่างๆ ก็มีใช้หลากหลาย ใช้ศัพท์เดียวกันความหมายไม่เหมือนกัน นั่นก็เป็นที่สองฝ่ายเถียงกัน พูดเสียงเดียวกัน โดยไม่รู้ตัวเพราะใช้ภาษาไม่เหมือนกัน อยากแนะให้ว่า ก่อนที่จะไปสนทนากับใครและจะไปเถียงกับใครขอให้ชัดเจน…

Read More

คลายปม: ทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสดีงาม และรู้สึกโกรธและหงุดหงิดน้อยที่สุด

จิตใจที่ผ่องใส ดีงามมากที่สุด เราก็สรุปง่ายๆ ว่าเราต้องมีความพยายามในชีวิตประจำวัน ๔ อย่าง คือ หนึ่ง พยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆ เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ให้ครอบงำจิตใจ สอง ก็คือ สำหรับความไม่ดีไม่งามต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องเพียรพยายามหาอุบายวิธีที่จะระงับความไม่ดีไม่งามนั้นให้ได้ …

Read More

ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ถ้าเรารักตัวเอง หวังความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจส่วนไหนที่ไม่ยอม เราจะทำให้ยอมจนได้ ส่วนที่ยอมแล้ว ต้องส่งเสริมเขา ให้กำลังใจกับเขา นี่เรียก บริหารจิตใจของเราเป็น ใจเราเป็นทั้งลูก เราจะเป็นทั้งพ่อแม่ด้วย ครบอยู่ในตัว เรียกว่า ฝึกตัวเอง ให้สมาธิของเราเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เพราะมันเป็นสมาธิจริงๆ ขึ้นมา เราจะไม่เสียดาย กินเวลาเท่าไหร่ๆ เราจะได้มีสมบัติภายในใจที่มีคุณค่าจริงๆ และก็คุ้มเกินคุ้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจ งานนี้เป็นงานเลิศ งานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทำได้ จะใช้เวลาแค่ไหน อย่าไปถือเป็นสำคัญ ที่สำคัญ การเอาใจใส่ของเรา อย่าให้มันขาดสายเท่านั้นเอง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต