สัพพปัตติทานคาถา

สัพพปัตติทานคาถา หันทะ มะยัง สัพพะปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส ปุญญัสสิทานิ กะตัสสะ ยานัญญานิ กะตานิ...

Read More