Tag: สัจจะ

ชวนอ่าน: ศีลไม่บริสุทธิ์ ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่

มีฆราวาสบางท่าน ด้วยหน้าที่การงานบังคับทำให้ศีลไม่บริสุทธิ์จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับ? หรือถ้ายังรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้ควรวางใจอย่างไรครับ?….

Read More

พระเจ้าชุณหะ บัณฑิตไม่ทำมิตรภาพเพียงครู่เดียวให้เลือนหาย

ครั้งอดีตกาล พระโพธิสัตว์มีพระนามว่า พระชุณหราชกุมาร เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสี พระราชบิดาส่งชุณหราชโอรสไปศึกษาที่กรุงตักสิลา…

Read More

คลายปม: พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๑๕ พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น ซื้อของให้ท่านราคาแพง...

Read More

คลายปม: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด… (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ…

Read More

ชวนศึกษา: ความดียังมีอยู่ในโลก (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไป พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้า แล้วเล่าว่า ตอนที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรสิ้นไป ตัวเองรู้สึกว่ามืดแปดทิศ ไม่รู้จะคิดยังไง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า พระสารีบุตรมรณภาพไปนั้น พาศีลไปด้วยไหม เปล่า พาสมาธิไปด้วยไหม เปล่า พาปัญญา วิมุตติ การรู้การเห็นในวิมุตติ พาไปด้วยรึเปล่า เปล่า ก็แสดงว่า ความดียังมีอยู่ในโลก ….

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต