Tag: สังขาร

คลายปม: ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิ เราควรพิจารณา หรือปฏิบัติต่อทุกขเวทนาอย่างไร ที่เรียกว่าใช้ปัญญา

การใช้ปัญญาคือการใช้วิธีที่ได้ผล บางครั้งวิธีที่ฉลาดในการใช้ปัญญาคือใช้พลังจิตของเวทนา ถ้าสมาธิเราดีเราก็สามารถจะลืมเวทนาได้ นั่นเป็นวิธีหนึ่ง ก็ไม่ใช่ว่าเป็นวิธีที่เหมาะหรือดีเสมอไป แต่เป็นวิธีหนึ่ง เช่น สมัยก่อน มีครูบาอาจารย์ที่ท่านนอนป่วยตั้งหลายปี เวลาท่านปวดทรมานกาย ท่านก็ไปอยู่ในสมาธิของท่าน ไม่ต้องรับรู้ต่อร่างกาย ก็เป็นวิชาเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ แต่สมาธิเรายังไม่ถึงขั้นนั้น…

Read More

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งนั้น ทีฆาวุอุบาสกป่วย จึงได้เชิญโชติยคฤหบดี มาสั่งว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต