ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ชวนอ่าน: ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า “เรารักในหลวง” โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์​ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ผมได้รับหนังสืออันทรงคุณค่าจากกัลยาณมิตร ขอเชิญชวนทุกๆท่านมาอ่านหนังสือดีๆเล่มนี้กัน เพียง ๑๖ หน้าเท่านั้น

Read More