Tag: สมณะ

ชวนอ่าน: พ่อลูกตระกูลภารทวาชะ

ในกรุงราชคฤห์มีพ่อลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ บิดาคือภารทวาชพราหมณ์ บุตรชายคือกัณหทินนะ เมื่อบุตรชายเจริญวัยได้ ๑๖ ปี บิดาก็ส่งไปศึกษาศิลปะวิทยาที่กรุงตักศิลา (แคว้นคันธาระ) ก่อนไปก็สั่งเสียว่า…

Read More

นางโรหิณี เป็นกัลยาณมิตรนำบิดาให้ถึงที่พึ่งอันประเสริฐ

ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กรุงเวสาลี นางได้ข่าวแล้วไปเข้าเฝ้าฟังธรรมในพระวิหาร บรรลุโสดาปัตติผล เป็นพระโสดาบัน กลับมาบ้านก็พูดถึงแต่ความดีของพระสมณะ และความน่าเลื่อมใสของพระสมณะให้บิดาให้ยินบ่อยๆ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต