Tag: สติสัมปชัญญะ

ชวนคิด: ปฏิบัติให้เป็นกลาง (พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

ในการปฏิบัติทั้งปวง ทั้งงานที่เป็นภาระทางโลก ทั้งงานที่เป็นการค้นหาความจริงในทางธรรม ถ้าบุคคลระมัดระวังตั้งใจปฏิบัติให้เป็นกลาง โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ และกำลังความเพียรให้พอเหมาะกับงาน และกระทำโดยถูกต้องเที่ยงตรงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ให้เจือปนด้วยอคติทั้งสามประการแล้ว…

Read More

ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า

อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้…

Read More

ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ถ้าเรารักตัวเอง หวังความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจส่วนไหนที่ไม่ยอม เราจะทำให้ยอมจนได้ ส่วนที่ยอมแล้ว ต้องส่งเสริมเขา ให้กำลังใจกับเขา นี่เรียก บริหารจิตใจของเราเป็น ใจเราเป็นทั้งลูก เราจะเป็นทั้งพ่อแม่ด้วย ครบอยู่ในตัว เรียกว่า ฝึกตัวเอง ให้สมาธิของเราเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เพราะมันเป็นสมาธิจริงๆ ขึ้นมา เราจะไม่เสียดาย กินเวลาเท่าไหร่ๆ เราจะได้มีสมบัติภายในใจที่มีคุณค่าจริงๆ และก็คุ้มเกินคุ้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจ งานนี้เป็นงานเลิศ งานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทำได้ จะใช้เวลาแค่ไหน อย่าไปถือเป็นสำคัญ ที่สำคัญ การเอาใจใส่ของเรา อย่าให้มันขาดสายเท่านั้นเอง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต