Tag: สติปัญญา

ชวนอ่าน: การสร้างถาวรวัตถุ ถ้าลูกศิษย์ได้สร้าง แม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำร่องไปใช่ไหมครับ?

เป็นเสบียงเป็นทานบารมี สละความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากใจเรา เป็นเสบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมีอัตตภาพร่างกาย มีธาตุขันธ์ เราก็ใช้…

Read More

สวยเลิศในปฐพี – พระนางเขมา อัครสาวิกาเบื้องขวา

พระนางเขมาแสนสวยผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคฤห์ในสมัยพุทธกาลหลงใหลในความสวยงามของตัวเองมาก ต้องการจะเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีในเทพนิยายฝรั่ง…

Read More

คลายปม: คนที่ชอบดื่มไวน์ส่วนหนึ่งจะอ้างว่าเพื่อเข้าสังคม เพื่อสุขภาพ และให้เหตุผลว่าดื่มนิดเดียว ไม่น่าจะผิดศีล เพราะไม่ได้มึนเมา ท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างไร

เรื่องการเข้าข้างตัวเองนี่เห็นไหม พอหมอคนสองคนบอกว่าดื่มไวน์นี่ดี แก้หลายโรค ข่าวนี้ดังทั่วประเทศ ดังเร็วมาก ทั้งๆ ที่ตอนหลังก็มีหมออีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ แต่กรณีหลัง ไม่เห็นใครเคยได้ยินเลยใช่ไหม จําได้แต่หมอที่บอกว่าดี ขอพูดเรื่องศีลนิดหนึ่งว่า…

Read More

คลายปม: พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๑๕ พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น ซื้อของให้ท่านราคาแพง...

Read More

ชวนคิด: หลักฝึกหัดที่สำคัญ (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

… การคิดการปฏิบัติให้ถูกให้ดีนั้น ก็คือการคิดและปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการ หลักวิชา หลักเหตุผล และหลักสุจริตธรรม ผู้มุ่งหมายจะสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญ จึงควรพยายามปฏิบัติฝึกฝนตนเองให้มีความคิดจิตใจที่เที่ยงตรง และมั่นคงเป็นกลาง เป็นอิสระจากอคติ ซึ่งมีหลักฝึกหัดที่สำคัญประกอบส่งเสริมกันอยู่สองข้อ…

Read More

คลายปม: โกหกเพื่อให้พ่อแม่สบายใจบาปหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ถ้าตั้งใจพูดเรื่องที่ไม่จริงมันก็บาป แต่จะบาปมากบาปน้อยก็อยู่ที่เหตุผล อย่างน้อยที่สุดถ้าเราโกหก แล้วตอนหลังคุณพ่อคุณแม่ทราบว่าเราโกหก มันก็คงเป็นปัญหาใช่ไหม ต่อไปเมื่อเราพูดความจริง ท่านก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเรา…

Read More

คลายปม: สามีเป็นคนเจ้าชู้ มีภรรยาหลายคน สามีคิดว่า เขาไม่ผิด… (พระอาจารย์ชยสาโร)

เมียคนเดียวก็น่าหนักใจอยู่แล้ว ไปเอามากกว่านั้น ไม่เข้าใจเหมือนกัน ไม่มีประสบการณ์ตรง คงต้องชั่งน้ำหนัก ชั่งว่าผลดีผลเสีย อยู่ต่อไปไม่อยู่ต่อ ถ้าชั่งน้ำหนักแล้วว่าเหตุผลที่จะอยู่ต่อมากกว่า ก็อยู่ต่อ ถ้าเหตุผลให้เลิกมากกว่าเหตุผลอยู่ต่อ…

Read More

ชวนคิด: วินัยที่แท้ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง

Read More

ชวนคิด: อุปสรรค ปัญหา สติปัญญา (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

“…ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ …

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต