ชวนอ่าน: ศรัทธา (จากหนังสือ พ้นทุกข์)

เจ้าสรกานิศากยะ หลังจากสิ้นพระชนม์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า

พวกเจ้าศากยะมาประชุมกัน ต่างพากันสงสัยว่าเจ้าสรกานิเป็นผู้ทุศีล เสวยน้ำจัณฑ์ เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงพยากรณ์ว่า เจ้าสรกานิเป็นพระโสดาบัน

Read More