Tag: วิปัสสนา

ชวนอ่าน: สมถะกับวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติจะเริ่มด้วยวิธีใดก่อนดีครับ?

จริงๆ แล้วมันทำได้ทั้งสองวิธี ทำควบคู่กันไป ส่วนมากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีสมาธิ มันก็ใช้ปัญญานำสมาธิ ใช้ปัญญานำเพราะอะไร?…

Read More

แนะนำธรรมะ: การปฏิบัติเบื้องต้น

การถามตอบปัญหาธรรมะ เรื่อง “การปฏิบัติเบื้องต้น”
พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต (วัดป่าสันติพุทธาราม)
เทศน์เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐

Read More

คลายปม: ทำอย่างไรเมื่อนั่งสมาธิไปเรื่อยๆ เป็นชั่วโมง แต่รับรู้ได้เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเอง ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลย

ข้อหนึ่งคือยังมีนิวรณ์อยู่ ไม่ใช่ว่า รู้ลมหายใจเข้าออกตลอดอย่างที่ว่า เพราะว่าถ้ามีสติอยู่กับลมหายใจในทางที่พอดี มีความเพียรที่พอดี มีสติ ไม่ลืมลม มีความรู้ตัว อันนี้นานๆเข้าลมก็จะต้องแผ่วเบา …

Read More

คลายปม: การปฏิบัติแบบไหนจึงจะเกิดปัญญาและเป็นทางพ้นทุกข์ สำหรับผู้ที่ทำวิปัสสนาทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ทุกวันนี้ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหลากหลายเหลือเกิน การใช้ภาษาเทคนิคต่างๆ ก็มีใช้หลากหลาย ใช้ศัพท์เดียวกันความหมายไม่เหมือนกัน นั่นก็เป็นที่สองฝ่ายเถียงกัน พูดเสียงเดียวกัน โดยไม่รู้ตัวเพราะใช้ภาษาไม่เหมือนกัน อยากแนะให้ว่า ก่อนที่จะไปสนทนากับใครและจะไปเถียงกับใครขอให้ชัดเจน…

Read More

คลายปม: ทำอย่างไรจึงจะดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสดีงาม และรู้สึกโกรธและหงุดหงิดน้อยที่สุด

จิตใจที่ผ่องใส ดีงามมากที่สุด เราก็สรุปง่ายๆ ว่าเราต้องมีความพยายามในชีวิตประจำวัน ๔ อย่าง คือ หนึ่ง พยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองต่างๆ เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ให้ครอบงำจิตใจ สอง ก็คือ สำหรับความไม่ดีไม่งามต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องเพียรพยายามหาอุบายวิธีที่จะระงับความไม่ดีไม่งามนั้นให้ได้ …

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต