ชวนคิด: คนโง่ คนฉลาด – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คนโง่นั้น เมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้ แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเมื่อใด ก็เกิดวิบัติเมื่อนั้น…

Read More