Tag: วินัย

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

การมีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าที่ ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคน แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า …

Read More

ชวนคิด: วินัย (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่เก้า)

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว …

Read More

คลายปม: การบรรลุถึงขั้นโสดาบันด้วยการรักษาศีลห้านั้น การพูดความจริงไม่โกหก แต่ไม่เข้มงวดเรื่องสัมมาวาจา จะได้หรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียดเป็นกลุ่มหนึ่ง พูดเพ้อเจ้อนี่แยกออกต่างหาก อันนี้จะเห็นในวินัยสงฆ์ มุสาวาทา พูดโกหก พูดหยาบ พูดส่อเสียด ๓ ข้อนี้ปรับอาบัติ ปาจิตตีย์ ส่วนเพ้อเจ้อ ปรับอาบัติ ทุกกฏ ทุพภาสิต โดยทั่วไปถือว่าสิ่งที่…

Read More

ชวนคิด: วินัยที่แท้ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต