Tag: ร่างกาย

นกุลมารดา

เภสกาวัน เป็นป่าอยู่ใกล้กรุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ เป็นสถานที่ร่มรื่น สงบเย็น ปราศจากความพลุกพล่าน มีเพียงเสียงนกร้อง และเสียงกระรอกกระแตที่วิ่งวนหาอาหารอยู่บนต้นไม้ใหญ่ จะเห็นกวางและเล็มหญ้าอย่างเงียบๆ อยู่ทั่วไป โดยไม่มีความระแวง เพราะเป็นสถานที่ซึ่งเว้นจากการทำปาณาติบาต…

Read More

คลายปม: เราควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความคิดในเชิงลบกับการสวดมนต์ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ถ้าครูจะฝึกเด็กในเรื่องการสวดมนต์ให้ยาวมากขึ้นเป็นลำดับ จนเกิดสมาธิ และความเพียรเพิ่มมากขึ้นนั้น เราควรใช้วิธีหรือเทคนิคใดในการฝึกที่จะไม่ให้เด็กเกิดความคิดในเชิงลบกับการสวดมนต์

Read More

ชวนอ่าน: การรักษาโรค

เมื่อกลางปีพุทธศักราช ๒๕๓๒ ท่านโกเอ็นก้าได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อจบการปาฐกถา ท่านได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซักถามปัญหาได้ มีผู้ฟังท่านหนึ่ง ได้ถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการปฏิบัติธรรมกับความเจ็บป่วยว่า…

Read More

ชวนอ่าน: นรกดิบ นรกสุก สวรรค์ดิบ สวรรค์สุก (คิริมานนทสูตร)

“ดูกรอานนท์ เมื่ออยากรู้ว่า เราจะได้รับความสุขในสวรรค์
หรือจะได้รับความทุกข์ในนรกก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้
ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มาก ทุกข์เป็นส่วนนรกดิบ เมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุก
สุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบ เมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุก…

Read More

ชวนอ่าน: กายนี้ดั่งท่อนไม้ (หนังสือพ้นทุกข์)

กายนี้ดั่งท่อนไม้ ณ กุฏิกลางป่า พระอาพาธรูปหนึ่งนอนซมอยู่ ไม่มีคนดูแล จนกระทั่งวันหนึ่ง “ติสสะ”...

Read More

ชวนคิด: พระราชดำรัส – ให้ทำด้วยความร่าเริงใจ

จะทำงานทำการอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยร่างกายมันก็เมื่อยกาย แต่ถ้าทำด้วยใจจะว่าเมื่อยใจ มันหนักใจ มันเหนี่อยใจ มันเป็นไปได้ ฉะนั้น การทำงานทำการ ถ้าทำด้วยความร่าเริงใจที่จะทำงานทำการ ความเมื่อยนั้นจะหมดไป ความเหนื่อยจะไม่มี หรือมีแล้วเราก็ไม่รับ

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต