Tag: รอบคอบ

ชวนคิด: ความสงบ ภายนอก และภายใน (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ความสงบนั้น ภายนอก ได้แก่สภาวการณ์ที่เรียบร้อยเป็นปรกติ ไม่มีความวุ่นวายขัดแย้ง ไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งทำร้ายทำลายกัน ภายใน ได้แก่ความคิดจิตใจที่ไม่ฟุ้งซ่านหวั่นไหว…

Read More

ชวนคิด: การวินิจฉัยตัดสินปัญหามีหลายระดับ (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่เก้า)

การวินิจฉัยตัดสินปัญหามีหลายระดับ อย่างหยาบที่สุดได้แก่วินิจฉัย ตัดสินตามความพอใจ ไม่อาศัยเหตุผลและหลักเกณฑ์ อีกอย่างหนึ่ง วินิจฉัยตัดสินตามประสบการณ์ที่เคยชิน และทำตามๆ กันมา ซึ่งเหนือขึ้นมากว่าอย่างแรก…

Read More

ชวนคิด: การพิจารณา (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

… อยากจะแนะข้อคิดอันหนึ่ง ซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญ คือ การพิจารณา การพิจารณานั้น เป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อน ถ้าหากทำสิ่งใดโดยมิได้พิจารณาแล้ว ก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์ บังเกิดความประมาทขึ้น…

Read More

ชวนคิด: วินัยที่แท้ (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ ๙)

วินัย แท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ถือปฏิบัติ อีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่าง

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต