ภัทเทกรัตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา หันทะ มะยัง ภัทเทกะรัตตะคาถาโย ภะณามะ เส อะตีตัง นานวาคะเมยยะ นัปปะฏิกังเข...

Read More