Tag: พุทโธ

ชวนอ่าน: จิตใจฟุ้งซ่านเนื่องจากการทำงานทางโลก บางทีไม่สามารถทำสมถกรรมฐานได้ จริงหรือไม่ครับ?

จริงๆ แล้ว การที่จิตใจฟุ้งซ่านสามารถทำสมถกรรมฐานได้ดี เพราะเราก็เริ่มทำสมถกรรมฐานจากการที่จิตใจฟุ้งซ่าน ครั้งแรกที่นั่งสมาธิภาวนา เพราะจิตใจฟุ้งซ่าน ตอนน้ันเรียนอยู่ปี ๓ …

Read More

ชวนอ่าน: สมถกรรมฐานมีวิธีใดบ้างครับ?

ก็อย่างที่บอก ส่วนมากพระเถระ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจัดไว้ ก็มีกรรมฐาน ๔๐ กอง แต่ว่าแล้วแต่ว่าจริตนิสัยเราจะถูกกับกรรมฐานบทใดเช่น ระลึกถึง…

Read More

ชวนอ่าน: สมถะกับวิปัสสนา ผู้ปฏิบัติจะเริ่มด้วยวิธีใดก่อนดีครับ?

จริงๆ แล้วมันทำได้ทั้งสองวิธี ทำควบคู่กันไป ส่วนมากโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเรามีสมาธิ มันก็ใช้ปัญญานำสมาธิ ใช้ปัญญานำเพราะอะไร?…

Read More

คลายปม: สมถะภาวนาเปรียบเหมือนการหยุด ขณะที่วิปัสสนาภาวนาเหมือนการดู ในชีวิตการทำงานหากเราต้องการมีสติ ขณะที่สงบเพื่อให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเรื่องงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร นั่งสมาธิให้จิตรวมแล้วจึงเริ่มพิจารณาเรื่องงานหรืออย่างไร

เรื่องนี้คงจะแล้วแต่งาน แล้วแต่วาระ เพราะว่างานบางอย่างเกิดกะทันหันไม่มีเวลาเตรียมพิจารณาล่วงหน้า เราต้องมีสติอยู่กับตัวพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ นั่นมันจะขึ้นอยู่กับสติ…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต

Share This