Tag: พระสาวก

ชวนอ่าน: การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่?

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้อง….

Read More

หนังสือพ้นทุกข์: (อานิสงส์ในการ) ฟังธรรม

สมัยหนึ่ง พระผัคคุณะ อาพาธ เป็นไข้หนัก พระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผัคคุณะอาพาธ เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระผัคคุณะเถิด…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต