Tag: พระสังฆราช

ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พระมงคลวิเสสกถา”

พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รับพระราชทานถวาย

Read More

ชวนคิด: เพราะคนเรามีปัญญา – สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

“…พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็นแม่น้ำลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ขุดอุโมงค์ทะเลภูเขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใด…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต