Tag: พระภิกษุ

ชวนอ่าน: การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่?

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้อง….

Read More

ชวนอ่าน: ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา

ธิดาคฤหบดี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เปรตผู้เคยเป็นบิดา คฤหบดีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต