บทสวดมนต์: อารักขกัมมัฏฐาน

หันทะ มะยัง อารักขะกัมมัฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส พุทธานุสสะติ เมตตา จะ อะสุภะ มะระณัสสะติ, อิจจิมา...

Read More