Tag: พระนิพพาน

ชวนอ่าน: เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำนักปี ๒๕๓๖ เราอาศัยครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของโยมฮุ้นนี่ เขาอุปัฏฐากดูแลเรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป …

Read More

หนังสือพ้นทุกข์: (อานิสงส์ในการ) ฟังธรรม

สมัยหนึ่ง พระผัคคุณะ อาพาธ เป็นไข้หนัก พระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว ได้กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผัคคุณะอาพาธ เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์ เสด็จเข้าไปเยี่ยมพระผัคคุณะเถิด…

Read More

ชวนอ่าน: เทวดารักษาศีล (หนังสือ พ้นทุกข์)

คืนหนึ่ง ขณะที่ท่านนั่งภาวนาอยู่ มีเหล่าเทพบุตร เทพยดาเหาะลงมาจากภูเขาใหญ่ รูปร่างสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ มากันนับร้อยๆ องค์ เมื่อมาถึงก็เข้ามากราบท่าน แล้วกราบขอรับพระไตรสรณคมน์ พร้อมทั้งอาราธนาศีล ๕ กับหลวงปู่จันทา…

Read More

ชวนศึกษา: ธรรมะต้องปฏิบัติ ต้องทำให้มีขึ้นในใจเรา (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

ขอให้โยมจำไว้ในใจว่า

อารมณ์ทั้งหลายนั้น จะเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตาม หรืออารมณ์ที่ไม่พอใจก็ตาม อารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ มันเหมือนงูเห่า งูเห่ามันมีพิษมาก ถ้ามันฉกคนแล้วก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต