ชวนอ่าน: กายนี้ดั่งท่อนไม้ (หนังสือพ้นทุกข์)

กายนี้ดั่งท่อนไม้ ณ กุฏิกลางป่า พระอาพาธรูปหนึ่งนอนซมอยู่ ไม่มีคนดูแล จนกระทั่งวันหนึ่ง “ติสสะ”...

Read More