ชวนคิด : “พระมงคลวิเสสกถา” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

พระมงคลวิเสสกถา”

พระธรรมเทศนาในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก รับพระราชทานถวาย

Read More