อานิสงส์เมตตา (บทสวดมนต์)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
เมตตาอันเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแห่งจิตนี้…

Read More