Tag: พรหมจรรย์

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้น้อยยิ่งนัก (หนังสือ พ้นทุกข์)

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ศาสดาชื่อ อรกะ เป็นเจ้าลักธิ ปราศจากความกำหนัดในกาม มีสาวกหลายร้อยคน เธอแสดงธรรมแก่สาวกอย่างนี้ว่า…

Read More

คลายปม: มารดาอยากให้ลูกศิษย์แต่งงานมีครอบครัว บอกว่าเป็นผู้หญิงอยู่เป็นโสดคนเดียวไม่มีลูกหลาน แก่ตัวจะลำบาก

เรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เป็นเรื่องยากเหมือนกัน น้อยคนมีบารมีตลอดรอดฝั่ง อยู่ที่ว่าผู้ถามมั่นใจในศรัทธาของตน มั่นใจในบารมี หรือมั่นใจว่าตัวเองสามารถเป็นที่พึ่งของตนตลอดไป เพราะว่าผู้หญิงมีธรรมชาติแพ้ผู้ชายตรงที่ว่า ผู้ชายอายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี อยากมีลูกก็มีได้…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต