Tag: ฝืน

ชวนคิด: วินัย (พระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่เก้า)

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว …

Read More

คลายปม: สามีฆ่าหนู แมลง มด ต่างๆ ในบ้าน กรรมนั้นจะมีผลต่อภรรยาและลูกอย่างไรหรือไม่ (พระอาจารย์ชยสาโร)

ตามกฎแห่งกรรมเราทำอะไรโดยเจตนาเป็นกรรม เจตนาดีเรียกว่ากรรมดี เจตนาไม่ดีเป็นกรรมร้ายกรรมชั่ว ทุกครั้งที่เราทำสิ่งใดก็ตาม เป็นการเพิ่มความเคยชินในการทำสิ่งนั้นๆ ทำได้ง่ายขึ้น ถ้าเราทำความดีอะไรสักอย่าง ครั้งแรกที่ไม่เคยทำอาจจะต้องสู้กับกิเลส เมื่อชนะกิเลสครั้งหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆ เราเลยสามารถสร้างนิสัยดีขึ้นมาได้…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต