Tag: ปัญหา

คลายปม: การปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นเรื่องสำคัญมาก หากรักษาจิตให้สงบได้แม้เพียงระยะสั้นๆ จะได้บุญอานิสงส์มหาศาล ขอพระอาจารย์โปรดอธิบายขยายความ

บุญคือเครื่องชำระสันดาน อันนี้ตามคัมภีร์ การชำระสันดานนั้นย่อมนำไปสู่ความสุข แทนที่จะเน้นในเรื่องการชำระ บางทีก็เน้นในเรื่องความสุขที่เกิดขึ้น…

Read More

คลายปม: สมถะภาวนาเปรียบเหมือนการหยุด ขณะที่วิปัสสนาภาวนาเหมือนการดู ในชีวิตการทำงานหากเราต้องการมีสติ ขณะที่สงบเพื่อให้มีปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเรื่องงานว่าควรปฏิบัติอย่างไร นั่งสมาธิให้จิตรวมแล้วจึงเริ่มพิจารณาเรื่องงานหรืออย่างไร

เรื่องนี้คงจะแล้วแต่งาน แล้วแต่วาระ เพราะว่างานบางอย่างเกิดกะทันหันไม่มีเวลาเตรียมพิจารณาล่วงหน้า เราต้องมีสติอยู่กับตัวพอที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ นั่นมันจะขึ้นอยู่กับสติ…

Read More

ชวนคิด: การสร้างอนาคต (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ในการสร้างอนาคตที่มั่นคงรุ่งโรจน์นั้น นอกจากวิชาความรู้ที่เจนจัดแล้ว บุคคลยังจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติและความสามารถพิเศษอีกหลายด้าน เป็นเครื่องอุดหนุนและส่งเสริมความรู้ของตนด้วย
ข้อแรก จะต้องเป็นคนที่ทำตัวทำงานอย่างมีหลักการ มีระเบียบ มีเหตุผลที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ เป็นธรรม

Read More

ชวนคิด: อุปสรรค ปัญหา สติปัญญา (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

“…ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ …

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต