Tag: ปัญญาอบรมสมาธิ

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

รวบรวมธรรมะพระอาจารย์จรัญ ทกฺขญาโณ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เทศน์เนสัชชิก เฉพาะไฟส์เสียง MP3...

Read More

ชวนศึกษา: คิดมากไปคิดน้อยเกิน (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ถ้าเรารักตัวเอง หวังความสุขที่แท้จริง เราต้องเข้มงวดกับตัวเอง ใจส่วนไหนที่ไม่ยอม เราจะทำให้ยอมจนได้ ส่วนที่ยอมแล้ว ต้องส่งเสริมเขา ให้กำลังใจกับเขา นี่เรียก บริหารจิตใจของเราเป็น ใจเราเป็นทั้งลูก เราจะเป็นทั้งพ่อแม่ด้วย ครบอยู่ในตัว เรียกว่า ฝึกตัวเอง ให้สมาธิของเราเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมา เพราะมันเป็นสมาธิจริงๆ ขึ้นมา เราจะไม่เสียดาย กินเวลาเท่าไหร่ๆ เราจะได้มีสมบัติภายในใจที่มีคุณค่าจริงๆ และก็คุ้มเกินคุ้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปท้อใจ งานนี้เป็นงานเลิศ งานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ทำได้ จะใช้เวลาแค่ไหน อย่าไปถือเป็นสำคัญ ที่สำคัญ การเอาใจใส่ของเรา อย่าให้มันขาดสายเท่านั้นเอง

Read More

ชวนศึกษา: รวมการแสดงธรรมโดยพระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

รวมการแสดงธรรมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งที่แสดงธรรมที่วัดสังฆทาน และที่รายการธรรมะสว่างใจ มีทั้งไฟล์เสียง และภาพ

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต