Tag: ปัจจุบัน

ชวนคิด: สกัดกั้นกรรมเก่าอย่างไร?

พื้นแผ่นดิน แม่น้ำ ภูเขา ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คนเรามีปัญญาถมทำให้เป็นถนน ขุดให้เป็ฌนแม่น้ำลำคลอง ทำสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่ สร้างทำนบกั้นน้ำ ขุดอุโมงค์ทะเลภูเขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจุบันปรับปรุงธรรมชาติฉันใด…

Read More

ชวนคิด: ผลของกรรม (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ทุกๆ คนทำกรรมใดไว้ กรรมนั้นย่อมให้ผลในปัจจุบันบ้าง ในภายหน้าบ้าง ในเวลาต่อๆ ไปบ้าง ตามแต่กรรมนั้นๆ จะหนักเบาอย่างไร…

Read More

ชวนอ่าน: อารมณ์ (หนังสือพ้นทุกข์)

ครั้งหนึ่ง พระนันทิยะ แสดงธรรมแก่พระองคุลีมาลดังนี้ว่า
“ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงสั่งสอนให้ปล่อยวางทั้งเบื้องหน้า เบื้องหลัง และท่ามกลาง มิให้ติดอยู่ในอารมณ์อันเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต