คำบูชาพระรัตนตรัย

คำบูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใด...

Read More