Tag: บารมี

ชวนอ่าน: การสร้างถาวรวัตถุ ถ้าลูกศิษย์ได้สร้าง แม้ไม่ได้มรรคผลในชาตินี้ก็จะเป็นพื้นฐานปัจจัยนำร่องไปใช่ไหมครับ?

เป็นเสบียงเป็นทานบารมี สละความโลภ ความตระหนี่ถี่เหนียวออกจากใจเรา เป็นเสบียง ทีนี้การเดินทางในปัจจุบันเรายังมีอัตตภาพร่างกาย มีธาตุขันธ์ เราก็ใช้…

Read More

ชวนอ่าน: เป็นสายกรรมฐานที่เปิดโอกาสให้สร้างบารมีด้านวัตถุด้วย ซึ่งคนไม่ค่อยจะได้เจอ

คือว่าเราคิดหลายแง่หลายมุม เช่นตอนที่เราเปิดสำนักปี ๒๕๓๖ เราอาศัยครอบครัวหนึ่ง คือครอบครัวของโยมฮุ้นนี่ เขาอุปัฏฐากดูแลเรื่องอาหารทุกอย่าง ปัจจัย ๔ พร้อม พระก็ไม่กี่รูป …

Read More

ชวนอ่าน: ศีลไม่บริสุทธิ์ ปฏิบัติธรรมได้หรือไม่

มีฆราวาสบางท่าน ด้วยหน้าที่การงานบังคับทำให้ศีลไม่บริสุทธิ์จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าครับ? หรือถ้ายังรักษาศีลให้บริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้ควรวางใจอย่างไรครับ?….

Read More

ชวนอ่าน: การสร้างบารมีและการสร้างบุญ เกื้อหนุนกับการปฏิบัติธรรมหรือไม่?

การสร้างบารมี ๑๐ ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณ หรือ พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ปรารถนาพระสาวก ก็ต้อง….

Read More

ชวนอ่าน: พุทธสัญญา

พระพุทธสัญญกเถระ ได้กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีในอดีตของท่านไว้ว่า ในกัปที่ ๙๔ แต่กัปนี้ เราเป็นคนเล่าเรียน ทรงจำมนต์ รู้จบไตรเพท ชำนาญในคัมภีร์ทำนายมหาปุริสลักษณะ…

Read More

คลายปม: ทำไมจิตถึงรวมเป็นสมาธิได้ยาก ทั้งที่ฝึกนั่งสมาธิ เดินจงกรม มาหลายปี

มันก็ยากจริง พูดง่ายๆ ว่ามันยังทำไม่ถึง ยังทำไม่พอ ที่ว่าปฏิบัติมาหลายปี ต้องถามว่าปฏิบัติทุกวันไหม ก็…เกือบ เกือบทุกวัน…เกือบทุกสองวัน แล้วนั่งสมาธิแต่ละครั้งนานเท่าไหร่ ก็…ก็หลายนาทีเหมือนกัน!…

Read More

คลายปม: พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๑๕ พูดปดเพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เป็นบาปไหม เช่น ซื้อของให้ท่านราคาแพง...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต