Tag: ทุกขเวทนา

พระพุทธบิดา

มื่อครั้ง พระผู้มีพระภาคเจ้า พร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสงฆ์ เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ เพื่อโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาตินั้น

พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง มหาเวสสันดรชาดก ในกาลจบพระธรรมเทศนา พระพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติต่างชื่นชมยินดี แล้วพากันกราบทูลลากลับพระราชนิเวศน์ของตนๆ ไม่มีแม้สักพระองค์เดียวที่คิดจะกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์และเหล่าพระภิกษุสงฆ์…

Read More

คลายปม: ในศาสนาพุทธ การช่วยให้คนป่วยหนักตายโดยไม่ทรมานถือว่าการทำบาปหรือไม่

มันเสี่ยงมาก ถ้าเราทำสิ่งใดที่ทำให้ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยสิ้นชีวิตเร็วมากขึ้นก็ถือว่าเป็นบาปกรรม บาปกรรมหนัก และโดยเฉพาะในกรณีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่ง เรื่องยูทาเนเซีย จะแพร่หลายในหมู่คนที่ไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเป็นอย่างนั้น ยูทาเนเซีย ดูจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังทรมานอยู่ แต่สำหรับชาวพุทธเราเชื่อว่าตายแล้วยังไม่จบสิ้น มันมีต่อ

Read More

ชวนอ่าน: นางปฏาจารา

ปฏาจารา เป็นบุตรีเศรษฐีในเมืองสาวัตถี นางเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนของมารดาบิดา ไม่ยอมให้คบกับบุรุษใด จนถึงกับสร้างปราสาท ๗ ชั้น ให้นางอยู่ชั้นบนสุดพร้อมด้วยนางทาสีรับใช้ จะไปไหนมาไหนต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ทำให้นางรู้สึกอึดอัดใจมาก จนในที่สุด นางเกิดสมัครรักใคร่กับคนรับใช้ในบ้าน…

Read More

ชวนศึกษา: ความดียังมีอยู่ในโลก (พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร)

ตอนที่พระสารีบุตรมรณภาพไป พระอานนท์เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้า แล้วเล่าว่า ตอนที่ได้ข่าวว่าพระสารีบุตรสิ้นไป ตัวเองรู้สึกว่ามืดแปดทิศ ไม่รู้จะคิดยังไง พระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่า พระสารีบุตรมรณภาพไปนั้น พาศีลไปด้วยไหม เปล่า พาสมาธิไปด้วยไหม เปล่า พาปัญญา วิมุตติ การรู้การเห็นในวิมุตติ พาไปด้วยรึเปล่า เปล่า ก็แสดงว่า ความดียังมีอยู่ในโลก ….

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต