Tag: ทุกขัง

คลายปม: การปฏิบัติแบบไหนจึงจะเกิดปัญญาและเป็นทางพ้นทุกข์ สำหรับผู้ที่ทำวิปัสสนาทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง

ทุกวันนี้ความคิดเห็นเรื่องการปฏิบัติธรรมหลากหลายเหลือเกิน การใช้ภาษาเทคนิคต่างๆ ก็มีใช้หลากหลาย ใช้ศัพท์เดียวกันความหมายไม่เหมือนกัน นั่นก็เป็นที่สองฝ่ายเถียงกัน พูดเสียงเดียวกัน โดยไม่รู้ตัวเพราะใช้ภาษาไม่เหมือนกัน อยากแนะให้ว่า ก่อนที่จะไปสนทนากับใครและจะไปเถียงกับใครขอให้ชัดเจน…

Read More

ชวนอ่าน: วิชชา ๖

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน ครั้งนั้น ทีฆาวุอุบาสกป่วย จึงได้เชิญโชติยคฤหบดี มาสั่งว่า…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต