คลายปม: ผิดศีลข้อ ๑ ปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด (พระอาจารย์ชยสาโร)

หากเราเคยทําผิดศีลข้อ ๑ ฆ่าสัตว์โดยเจตนา ทุกวันนี้ยังรู้สึกเกรงกลัวต่อบาป การที่เราปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตา เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด และทําอย่างไรจึงจะทําให้จิตคลายความเศร้าหมอง

Read More