Tag: ความเศร้า

ชวนอ่าน: สุขสามเณร

สุขสามเณร เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร วันหนึ่ง พระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่า สุขสามเณรจะสิ้นอายุขัยในเวลาเย็น จึงบอกให้สามเณรกลับไปกราบลามารดาบิดา…

Read More

ชวนอ่าน: ชีวิตนี้ไม่แน่นอน (หนังสือพ้นทุกข์)

ในสมัยพุทธกาล มีชาวนาครอบครัวหนึ่ง มีบุตรชายและบุตรสาว เมื่อบุตรชายเจริญวัยพอที่จะมีครอบครัวได้แล้ว พราหมณ์จึงได้ไปขอนางกุมารีจากครอบครัวที่มีตระกูลเสมอกัน มาเป็นภรรยาของบุตรตน…

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต