Tag: ความสำเร็จ

ชวนคิด: จุดมุ่งหมายของชีวิต – สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

คำว่า ชีวิต มิได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกาย แต่หมายถึงความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ของบุคคลในทางต่างๆ ด้วย…

Read More

ชวนคิด: การศึกษาด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยา – พระราชดำรัส ในหลวง รัชกาลที่ ๙

จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่…

Read More

ชวนอ่าน: คำสอนเรื่อง อดทน ใจสู้ – พระอาจารย์ชยสาโร

คุณธรรมในส่วนของจิตภาวนามี ๘ ข้อ หลายข้อจะตรงกับ สิ่งที่เรียกว่า “อีคิว” (Emotional Intelligence) อยู่หลายข้อ แต่ก่อนคนให้ความสำคัญกับ I.Q. มากไป ผลการวิจัยที่ทำมาหลายครั้ง….

Read More

คลายปม: ความเครียดจากการแข่งขันในที่ทำงาน งานที่ต้องก้าวหน้าตลอดไม่หยุดนิ่ง เราเดินช้ารุ่นน้องแซง ทำให้เครียดมาก ท่านมีคำแนะนำอย่างไร

อาตมาเชื่อว่าเรารักงานของเรา และพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราก็น่าจะต้องก้าวหน้าไม่ได้หยุดนิ่ง อาตมาที่ไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ แต่สงสัยว่าจำเป็นไหมที่ต้องคอยดูว่าคู่แข่งเขาทำอะไรกัน…

Read More

ชวนคิด: อุปสรรค ปัญหา สติปัญญา (พระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

“…ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ย่อมจะต้องมีปัญหาต่างๆ เป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จอยู่เสมอ ยากที่ผู้ใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะหลีกเลี่ยงพ้นได้ คนก็มีปัญหาของคน สังคมก็มีปัญหาของสังคม ประเทศก็มีปัญหาของประเทศ …

Read More

ชวนคิด : ปรารถนาความสุข ความสำเร็จ ย่อมต้องเหนื่อย – พระราชดำรัส

“…ทุกคนมีจิตใจที่ปรารถนาความสุข หรือความสำเร็จ แต่การหาความสุข หรือความสำเร็จนี้ ย่อมต้องเหนื่อย เหนื่อยแน่ ไม่มีใครที่มีความสุขหรือความสำเร็จได้โดยที่ไม่เหนื่อย ถ้าไม่อยากที่จะเหนื่อยก็ต้องฝึกฝนกำลัง กำลังกายก็ต้องฝึก คนที่นอนอยู่เฉยๆ แม้จะสมมุติว่านอนอยู่เฉยๆ ไม่ได้เดิน ไม่ได้ไปไหนเป็นเวลาสัก ๑๐ วัน

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต