ชวนคิด: แผ่เมตตาความปรารถนาดี (ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

ถ้าเราแผ่เมตตาให้คนอื่นหรือมีปรารถนาดีต่อผู้อื่น เข้าใจว่าคนนั้น หรือบุคคลอื่นจะรู้สึก ต้องรู้สึกว่า…

Read More