Tag: คนดี

ชวนคิด: ความดี ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน))

ความดีที่จะทำให้สำเร็จการชนะนั้น ก็ต้องใช้ปัญญาค้นหา คือวิธีชนะที่จะไม่ต้อง…

Read More

คลายปม: คนดีวัดได้อย่างไร ใครคือคนดี

คำว่าดีเป็นคำสามัญมากแต่ก็เป็นคำลึกซึ้ง เพราะเป็นคำที่เราใช้ในหลายกรณี อย่างเช่น เป็นลูกที่ดี เป็นพ่อที่ดี เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดี หรือเป็นคนปล้นธนาคารที่ดี หรือเป็นคอมมิวนิสต์ที่ดี เลยไม่รู้ว่าคำว่าคืออะไรกันแน่ เราคิดว่าคนนั้นดีนะ…

Read More

ชวนคิด: ทุกข์เพราะการทำดี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช)

“คนที่ทำดีไม่น้อย เป็นทุกข์เพราะการทำดีของตน ที่ไม่กล้าที่จะทำดีก็มี...

Read More
Loading

พระอาจารย์สงบ มนสฺสนฺโต

พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์เจฟฟรีย์ ฐานิสฺสโร

ติดตามทำบุญดอทเนต