ชวนคิด: ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาและอ่อนโยน – ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา หมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อน เราจะต้องช่วยเหลือ จิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มี…

Read More