คลายปม: การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร (พระอาจารย์ชยสาโร)

คำถามที่ ๑๑ การพูดหยาบ ผิดศีลหรือไม่ เพราะอะไร คำตอบ เวลาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องศีล...

Read More